Newsletter


Zgadzam się z regulaminem sklepu imagine24.pl

Facebook
Zostań fanem
IMAGINE24 na Facebooku
Imagine24.pl
Śledź nasz profil na instagramie

Zachęcamy do śledzenia naszego profilu na instagramie.

ŚLEDŹ PROFIL >
Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu.

SKONTAKTUJ SIĘ >

Newsletter


Zgadzam się z regulaminem sklepu imagine24.pl

Regulamin zakupów od dnia 31 lipca 2015 r

 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.IMAGINE24.PL


§1. Definicje
Użyte w niniejszym Regulaminie nazwy oznaczają:
1) COOKIES – dane elektroniczne gromadzone przez przeglądarkę internetową w pamięci urządzenia, którym posługuje się Użytkownik
2) DNI ROBOCZE – oznaczają wszystkie dni tygodnia, z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951 nr 4 poz. 28)
3) KLIENT – oznacza Kupującego bądź Usługobiorcę
4) KODEKS CYWILNY - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.)
5) KONSUMENT – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
6) KONTO – oznacza zabezpieczony hasłem, przypisany do konkretnego Usługobiorcy panel administracyjny w sklepie internetowym, za pomocą którego Usługobiorca uzyskuje dostęp do dotyczących go elektronicznych danych przechowywanych przez oprogramowanie sklepu internetowego, umożliwiający Usługobiorcy składanie zamówień bez konieczności ponownego wpisywania danych osobowych oraz zarządzanie zamówieniami i adresami 
7) KUPUJĄCY – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywającą towary od Sprzedawcy
8) PRAWO POLSKIE – oznacza przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
9) PRAWO PRZEWOZOWE – ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. (Dz. U. 1984 nr 53, poz. 272 ze zm.)
10) PRODUKT/TOWAR – oznacza rzecz ruchomą będącą przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą 
11) PRZEDSIĘBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonującą czynności prawnej bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową
12) REGULAMIN – niniejszy dokument będący wzorcem umownym, na podstawie którego zawierane są przez Sprzedawcę z Kupującymi oraz Usługobiorcami umowy sprzedaży towarów oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w szczególności określający warunki sprzedaży towarów i świadczenia usług przez Sprzedawcę oraz wypełniający wobec Użytkowników obowiązki informacyjne nałożone ustawowo na Usługodawcę  
13) REKLAMACJA – oznacza związane z uznaniem przez Konsumenta, że towar jest wadliwy, odstąpienie przez Konsumenta od umowy zawartej ze Sprzedawcą albo żądanie Konsumenta obniżenia ceny albo naprawy bądź wymiany towaru na nowy
14) SKLEP - oznacza przedsiębiorstwo posługujące się stroną internetową www.imagine24.pl w celu umożliwienia Użytkownikom zawierania ze Sprzedawcą/Usługodawcą umów na odległość
15) SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA – oznacza właściciela sklepu internetowego www.imagine24.pl – Jacka Maciejewskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Imagine24.pl Jacek Maciejewski, z siedzibą w Katowicach, ul. Fijewskiego 19 H, kod pocztowy: 40-748 Katowice, adres poczty elektronicznej: sklep@imagine24.pl, posługującego się numerem NIP 6261068017, numerem REGON 27255810, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki
16) TRADYCYJNA FORMA PISEMNA – oznacza stworzenie zmaterializowanego dokumentu zawierającego własnoręczny podpis 
17) USŁUGA – oznacza działanie podejmowane na podstawie umowy o świadczenie usług przez Usługodawcę w celu zaspokojenia określonej potrzeby Usługobiorcy 
18) USŁUGOBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą z usługi elektronicznej świadczonej przez Usługodawcę 
19) USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)
20) UŻYTKOWNIK – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą ze strony internetowej www.imagine24.pl
21) WYMIENIAJĄCY – podmiot dokonujący na podstawie niniejszego regulaminu wymiany zakupionego w Sklepie towaru na inny bez podania przyczyny
 
§2. Postanowienia ogólne
1. Przedmiotem działalności Sklepu www.imagine24.pl jest handel detaliczny produktami, w tym odzieżą, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość.   
2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca/Usługodawca są następujące:
minimalna rozdzielczość ekranu monitora 1024x768 pikseli,
połączenie z siecią internet,
prawidłowo zainstalowana przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów CSS3, 
włączona obsługa JavaScript oraz cookies,
czynna skrzynka poczty elektronicznej.
3. Klientami Sklepu mogą być zarówno Konsumenci, jak i Przedsiębiorcy.
4. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej www.imagine24.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
5. Zakazane jest dostarczanie do sklepu internetowego przez Użytkowników treści bezprawnych.
 
§3. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną
 
1. Użytkownik może zawierać z Usługodawcą umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną we wszystkie dni tygodnia przez 24 godziny na dobę. 
2. Świadczona przez Usługodawcę usługa elektroniczna jest bezpłatna i polega na na prowadzeniu konta w sklepie internetowym. 
3. W celu utworzenia konta w Sklepie, kliknąć należy na znajdującą się na stronie głównej Sklepu zakładkę o nazwie „Logowanie/Rejestracja”, a następnie kliknąć na pole z napisem „Zaloguj się”, „Spróbuj ponownie” oraz „Zarejestruj się”. Po przejściu do podstrony z formularzem rejestracyjnym uzupełnić należy wymagane pola i kliknąć na pole z napisem „Rejestruj” (niezbędne jest utworzenie loginu i hasła oraz podanie adresu e-mail). Następnie należy odebrać przesłany przez system Sklepu e-mail i kliknąć na znajdujący się w jego treści link weryfikacyjny.
4. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta w sklepie internetowym www.imagine24.pl zostaje zawarta w momencie kliknięcia przez Użytkownika w link weryfikacyjny o którym mowa w ustępie poprzednim. Umowa ta zawierana jest na czas nieokreślony.
5. Usługobiorca może w każdym czasie zakończyć świadczenie na jego rzecz usługi elektronicznej przez Usługodawcę, usuwając swoje konto ze sklepu. Usunięcie przez Usługobiorcę konta ze sklepu internetowego oznacza rozwiązanie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.
 
§4. Przyjmowanie i realizacja zamówień towarów
1. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej pod adresem www.imagine24.pl, drogą telefoniczną oraz poprzez pocztę elektroniczną e-mail.
2. Zamówienia od Użytkowników są przyjmowane przez stronę internetową www.imagine24.pl 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
3. Użytkownik może składać zamówienia w następujących formach:
a) za pośrednictwem strony internetowej pod adresem www.imagine24.pl,
b) telefonicznie pod nr. tel. 880102199,
c) pocztą elektroniczną na adres mailowy sklep@imagine24.pl.
4. W wypadkach, o których stanowi ust. 2 pkt b i c niniejszego paragrafu, konieczne jest podanie danych osobowych wymienionych w ust. 3 niniejszego Regulaminu.
5. W przypadku zamówienia telefonicznego, Sprzedawca potwierdza treść proponowanej umowy w przesłanej do Konsumenta wiadomości e-mail. W takiej sytuacji, aby złożyć skuteczne oświadczenie o zawarciu umowy, Konsument powinien utrwalić takie oświadczenie na trwałym nośniku (np. w wiadomości e-mail albo na papierze). Oświadczenie to przesłać należy pocztą elektroniczną na adres sklep@imagine24.pl albo listem tradycyjnym na adres: Jacek Maciejewski, ul. Fijewskiego 19 H, 40-748 Katowice.
6. W celu złożenia w sklepie zamówienia za pomocą konta, należy:
wybrać na stronie głównej preferowaną kategorię towarów,
wybrać preferowany towar klikając na jego zdjęcie,
zapoznać się z opisem wybranego towaru,
wybrać właściwy rozmiar,
kliknąć na pole z napisem „KUP TERAZ”,
podać niezbędne dane osobowe,
zaznaczyć check-box przy oświadczeniu o akceptacji regulaminu (oświadczenie o akceptacji regulaminu nie ma charakteru bezwarunkowego, gdyż postanowienia regulaminu nie mogą naruszać praw Konsumenta wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego, a także nie mogą kształtować praw i obowiązków Konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy), 
kliknąć na pole z napisem „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”.
7. Dane osobowe, których podanie jest niezbędne, aby prawidłowo złożyć zamówienie, są następujące:
a) imię,
b) nazwisko,
c) ulica,
d) nr domu/mieszkania,
e) telefon,
f) kod pocztowy,
g) miasto,
h) adres e-mailowy,
i) nazwa firmy i NIP (w przypadku podmiotów składających zamówienie w celu bezpośrednio związanym z ich działalnością gospodarczą bądź zawodową).
8. Po zawarciu umowy sprzedaży Kupujący otrzymuje, za pośrednictwem systemu informatycznego Sklepu, wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie treści zamówienia i warunków zakupu oraz w załączniku niniejszy regulamin Sklepu.
9. W celu korekty błędnie wprowadzonych do formularza zamówienia danych należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie na nr 880 102 199 bądź drogą mailową na adres sklep@imagine24.pl.
10. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia.
11. Użytkownik może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
a) gotówką za pobraniem (wysyłka zamówionego towaru następuje po zakończeniu całego procesu składania zamówienia przez Klienta w sklepie internetowym Sprzedawcy);
b) przedpłata przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez bank  BGŻ SA pod nr. 05 2030 0045 1110 0000 0227 2240 (wysyłka zamówionego towaru następuje w momencie wpłynięcia środków pieniężnych na rachunek bankowy Sprzedawcy);
c) przedpłata za pomocą systemu Przelewy24;
d) przedpłata za pomocą systemu PayU;
e) gotówką bądź kartą kredytową przy odbiorze osobistym we wskazanej w §1 siedzibie Sprzedawcy.
12. Na czas dostarczenia zamówionych towarów składają się: czas potrzebny na spakowanie towaru i przekazanie go dostawcy oraz czas dostawy.
13. Maksymalny czas potrzebny na spakowanie towaru i przekazanie towaru dostawcy wynosi 1 dzień roboczy od dnia złożenia zamówienia (przy płatności za pobraniem) bądź dnia zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku bankowym Sprzedawcy (przy płatności w formie przedpłaty przelewem).
14. Maksymalny czas dostawy wynosi 1 dzień roboczy od dnia przekazania towaru dostawcy.  
 
§5. Dostawa towaru
 
1. Zamówione towary dostarczane są za pośrednictwem profesjonalnej firmy kurierskiej Dpd Polska Sp. z o.o. Na specjalne życzenie Kupującego, możliwe jest dostarczenie towaru za pośrednictwem operatora pocztowego Poczta Polska SA.  
2. Sprzedawca informuje, iż zgodnie z art. 545 Kodeksu cywilnego Kupujący powinien sprawdzić doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach określonego rodzaju.
3. Sprzedawca informuje, że w przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie, Kupujący ma prawo (zgodnie z ustawą Prawo przewozowe) do zwrócenia się do dostarczyciela z żądaniem sporządzenia protokołu szkody w sytuacji kiedy dostarczyciel nie sporządzi protokołu szkody z własnej inicjatywy. Jeżeli Kupujący otrzyma od dostarczyciela protokół szkody, Sprzedawca zaleca zachowanie tego dokumentu, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedawcę zgłoszonej przez Kupującego reklamacji.
4. Cena podana przy każdym dostępnym towarze nie zawiera kosztów dostawy. Informacje o kosztach dostawy znajdują się w zakładce Cennik dostaw/koszty przesyłki. Ponadto O kosztach dostawy Kupujący jest informowany w trakcie składania zamówienia (podczas wybierania preferowanego sposobu dostawy), przed zawarciem umowy sprzedaży.
5. Całkowita cena, która będzie wiązać strony umowy sprzedaży pojawia się na stronie internetowej sklepu www.imagine24.pl podczas składania zamówienia przez Kupującego, przed zawarciem umowy sprzedaży. 
6. W sytuacji, kiedy Klient nie odbierze wcześniej zamówionych towarów, w związku z czym nastąpi zwrotne odesłanie towarów do sklepu internetowego, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem telefonicznie bądź za pomocą poczty elektronicznej w celu ustalenia szczegółów dotyczących terminu jak i kosztów ponownej dostawy.
 
§6. Prawo odstąpienia od umowy
 
1. Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta Kupujący będący Konsumentem może odstąpić, bez podania przyczyny, od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania towaru. W razie tego odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą. 
2. Oświadczenie o odstąpieniu Konsument może złożyć Sprzedawcy albo drogą elektroniczną (wysyłając wiadomość e-mail z oświadczeniem na adres sklep@imagine24.pl) albo wysyłając pisemne oświadczenie na nośniku papierowym pocztą tradycyjną na wskazany w §1 adres siedziby Sprzedawcy. Oświadczenie to Konsument może złożyć na ustawowym formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Sprzedawca udostępnia wzór formularza tutaj. 
3. Konsument zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać towar Sprzedawcy na wskazany w §1 adres jego siedziby.
4. W przypadku, gdy Konsument odstąpi od umowy, Sprzedawca zwraca mu w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy wszelkie otrzymane od niego tytułem zakupu płatności (w tym koszty dostarczenia rzeczy), z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie. Jednakże, zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
5. Koszty odesłania towaru do Sprzedawcy nie są Konsumentowi zwracane.
6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na rzecz Konsumenta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
7. Sprzedający informuje, iż prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu  na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została  uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; 
h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; 
i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; 
k) zawartej w drodze aukcji publicznej; 
l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; 
m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 
2. Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do oświadczenia o odstąpieniu bądź do odsyłanego towaru paragonu albo faktury VAT, gdyż może się to przyczynić do przyspieszenia zwrotu kwot należnych Konsumentowi tytułem odstąpienia przez niego od umowy.
 
§7. Wymiana towaru bez podania przyczyny
 
1. Kupujący ma możliwość wymiany zakupionego towaru, bez podania przyczyny, na inny o tej samej cenie albo, za odpowiednią dopłatą, o cenie wyższej. Jako dopłatę odpowiednią należy rozumieć różnicę pomiędzy ceną towaru droższego a ceną towaru tańszego. 
2. Wymiana towaru może nastąpić w czasie dowolnym, jednakże pod warunkiem, że wymieniany towar znajduje się w stanie niezmienionym.
3. W celu dokonania wymiany, towar należy odesłać na wskazany w §1 adres siedziby Sprzedawcy. Niezbędne jest także wskazanie przez Wymieniającego towaru, który chce otrzymać w zamian za towar odesłany, co Wymieniający uczynić może drogą mailową (wysyłając wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej sklep@imagine24.pl), telefonicznie na nr 880102199 bądź w tradycyjnej formie pisemnej (załączając list do wymienianego towaru).     
 
§8. Reklamacje towarów
 
14. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem za wadliwość towaru w zakresie określonym przez przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności przepisy o rękojmi (art. 556 – 576 (4) Kodeksu cywilnego).
7. Zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta może nastąpić w formie dowolnej (np. telefonicznie pod numerem 880 102 199, w tradycyjnej formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy wskazany w §1 Regulaminu, pocztą elektroniczną na adres: sklep@imagine24.pl).
8. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań reklamacyjnych Konsumenta niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Konsumenta.
9. Reklamowany produkt odsyłać należy na adres siedziby Sprzedawcy, określony w §1 Regulaminu.
10. Konsument może składać reklamacje z tytułu rękojmi przez okres 2 lat od dnia otrzymania towaru.
11. Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do reklamowanego produktu paragonu bądź faktury VAT, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia reklamacji. 
12. W przypadku umowy sprzedaży zawartej z Kupującym będącym Przedsiębiorcą, odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 
§9. Reklamacje usług świadczonych drogą elektroniczną
 
1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną Usługobiorca składać może w formie elektronicznej (poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Usługodawcy) bądź  tradycyjnej formie pisemnej (poprzez wysłanie listu do siedziby Usługodawcy).
2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji dotyczącej usługi świadczonej drogą elektroniczną w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.
 
§10. Polityka danych osobowych, pliki "Cookies"
 
1. Administratorem danych osobowych przekazanych dobrowolnie przez Klienta w ramach złożenia zamówienia przez Klienta albo świadczenia usług drogą elektroniczną jest Sprzedawca.
2. Sprzedawca ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o Kliencie tylko do niezbędnego minimum wymaganego do realizacji zamówienia Klienta. Dane osobowe Klienta nie są udostępniane osobom trzecim i służą do realizacji zobowiązań wobec Klientów, obejmujących m.in. dostarczanie zamówionych towarów, rozliczanie transakcji i ewentualne subskrybowanie wiadomości za dodatkową, wyrażoną świadomie i dobrowolnie zgodą Klienta, a także wykorzystywane są na potrzeby polepszania jakości usług świadczonych na rzecz Klienta.
3. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne. 
4. Mając na celu ochronę danych osobowych Klientów przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją strona sklepu internetowego zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, określone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 Nr 100, poz. 1024). Sprzedawca zobowiązany jest chronić wszelkie informacje ujawnione przez Klientów zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.
15. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego Klient dobrowolnie może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocyjnych, marketingowych. Zgoda taka może być cofnięta przez Klienta w dowolnym czasie.
5. Sprzedawca przetwarza dane osobowe jako administrator systemu informatycznego. Każdy z Klientów dysponuje prawem wglądu do swoich danych, ich poprawiania, aktualizacji, a także żądania zaprzestania przetwarzania. Żądanie poprawy albo aktualizacji przetwarzanych danych bądź zaprzestania ich przetwarzania może zostać wyrażone w formie dowolnej, a w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@imagine24.pl.
6. Sprzedający nie przekazuje, nie sprzedaje, nie udostępnia zgromadzonych danych osobowych Klientów innym osobom czy też instytucją z wyjątkiem zgody Klienta zgodnie z obowiązującym prawem lub na wniosek sądu, prokuratury, policji i innych uprawnionych do tego organów.
7. Sprzedający stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klienta z serwisu strony sklepu internetowego, zapisywane są przez serwer na nośniku magnetycznym (dysku twardym) komputera końcowego – Klienta.
8. Pliki "cookies" to małe pliki tekstowe rejestrujące aktywność danego użytkownika online. Ułatwiają poruszanie się po witrynie oraz podejmowanie rozmaitych działań, ponieważ rozpoznają one urządzenie Klienta i wyświetlają stronę dopasowaną do jego indywidualnych preferencji. Ich wyłączenie może spowodować błędne działanie strony oraz brak dostępu do niektórych funkcji sklepu internetowego Sprzedającego.
9. Pliki cookies pozwalają zapamiętać wybory dokonane przez Klienta i używane m.in. przy logowaniu. Pozostają na urządzeniu Klienta do czasu wylogowania z serwisu lub zamknięcia przeglądarki.
10. Pliki cookies pozwalają zbierać dane związane ze sposobem korzystania z witryny internetowej, w tym treści klikane przez Klienta podczas przeglądania witryny i umożliwiające ulepszanie działania oraz całej struktury serwisu.
11. Pliki cookies zapamiętują informacje dotyczące korzystania z witryny internetowej, umożliwiające proponowanie Klientom promocji i innych informacji dostosowanych do ich preferencji.
12. Każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookies. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies jak ich wyłączenia można uzyskać na stronach internetowych danego producenta/twórcy przeglądarki internetowej.
 
§11. Postanowienia końcowe
 
1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Konsumentów za pośrednictwem sklepu internetowego umów jest sąd właściwy według przepisów prawa polskiego.
2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Przedsiębiorców za pośrednictwem sklepu internetowego umów jest sąd, w którego okręgu znajduje się siedziba Sprzedawcy/Usługodawcy.  
3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Konsumentów za pośrednictwem sklepu internetowego ze Sprzedawcą umów jest sąd właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Jednakże zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 Nr 110, poz. 1189) oraz rozporządzeniem ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. z 2001 r. Nr 113 poz. 1214) Klient może złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Handlowym. Jednakowoż zgodnie z §15 w/w rozporządzenia wniosek taki nie jest wiążący dla Sprzedawcy (Sprzedawca może, lecz nie musi zgodzić się na rozstrzygnięcie sporu przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki).
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 ze zm.), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 z 2002 r. poz. 1204 ze zm), ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.) oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 ze zm.).
5. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Użytkowników (w tym Klientów) będących Konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, przysługujących im na mocy powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo zawsze mają powszechnie i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
6. Zmiana treści Regulaminu może nastąpić wyłącznie po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o przewidywanych zmianach najpóźniej w terminie 2 (dwóch) tygodni przed dniem wejścia ich w życie. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian realizowane będą według wersji Regulaminu, która obowiązywała w momencie składania zamówienia. W wypadku, jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na treść wprowadzanych zmian posiada on możliwość usunięcia swojego konta ze sklepu internetowego. 
7. Promocje w sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin promocji nie stanowi inaczej.
8. Niniejszy Regulamin może zostać nieodpłatnie odtworzony, utrwalony i pozyskany poprzez wejście na podstronę tutaj i dokonanie wydruku. 
9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 31 lipca 2015 r
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usługi zgodnie z polityką prywatości. Przeczytaj więcej.
X
X

KOSZYK


Brak produktów w koszyku
Google+
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usługi zgodnie z polityką prywatości. Przeczytaj więcej.