Newsletter


Zgadzam się z regulaminem sklepu imagine24.pl

Facebook
Zostań fanem
IMAGINE24 na Facebooku
Imagine24.pl
Śledź nasz profil na instagramie

Zachęcamy do śledzenia naszego profilu na instagramie.

ŚLEDŹ PROFIL >
Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu.

SKONTAKTUJ SIĘ >

Newsletter


Zgadzam się z regulaminem sklepu imagine24.pl

Jeśli chcesz pobrać formularz zwrotu (wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy) kliknij tutaj »

Jeśli chcesz pobrać formularz reklamacyjny kliknij tutaj »

ZWROT TOWARU W ZWIĄZKU Z ODSTĄPIENIEM OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ, WYMIANA TOWARU

1.    Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) Kupujący będący Konsumentem może odstąpić bez podania przyczyny od umowy zawartej na odległość ze Sprzedającym w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania towaru. Odstąpienie możliwe jest tylko wtedy, gdy towar znajduje się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

2.    Konsument zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać towar Sprzedawcy na adres jego siedziby, wskazany w §1 niniejszego regulaminu.

3.    Sprzedawca zwraca kwotę uiszczoną przez Konsumenta tytułem zapłaty (w tym cenę towaru oraz, w wypadku jeśli dostawa nie była bezpłatna, koszty dostawy towaru do Konsumenta) w terminie 14 dni od dnia odstąpienia przez Konsumenta od umowy, w zależności od wyboru Konsumenta przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta albo przekazem pocztowym na adres podany przez Konsumenta. Koszty odesłania towaru przez Konsumenta nie są zwracane.

4.    Do zachowania terminu, o którym stanowi ust. 1 niniejszego paragrafu, wystarczy wysłanie do Sprzedawcy przed jego upływem oświadczenia o odstąpieniu w formie pisemnej. Oświadczenie to wysłać należy pocztą tradycyjną na adres:

Imagine24.pl
40-748 Katowice
ul.Fijewskiego 19 H

albo pocztą elektroniczną na adres: sklep@imagine24.pl

5.    Konsument ma możliwość skorzystania ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu, udostępnionego przez Sprzedawcę tutaj.

6.    Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:

a)   dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
b)   świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
c)    świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
d)   umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
e)   świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu 10 dni od dnia zawarcia umowy.

7.    Sprzedawca informuje, iż nie handluje prasą oraz nie świadczy usług w zakresie gier hazardowych.

8.    Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do oświadczenia o odstąpieniu bądź do odsyłanego towaru paragonu albo faktury VAT, gdyż może się to przyczynić do przyspieszenia zwrotu kwot należnych Konsumentowi tytułem odstąpienia przez niego od umowy.

9.    Kupujący ma możliwość wymiany zakupionego towaru, bez podania przyczyny, na inny o tej samej cenie albo, za odpowiednią dopłatą, o cenie wyższej. Jako dopłatę odpowiednią należy rozumieć różnicę pomiędzy ceną towaru droższego a ceną towaru tańszego. Wymiana towaru może nastąpić w czasie dowolnym, jednakże pod warunkiem, że wymieniany towar znajduje się w stanie niezmienionym. W celu dokonania wymiany, towar należy odesłać na adres wskazany powyżej w ust. 4. Niezbędne jest także wskazanie przez Wymieniającego towaru, który chce otrzymać w zamian za towar odesłany, co Wymieniający uczynić może drogą mailową (wysyłając wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej wskazany w ust. 4) bądź w tradycyjnej formie pisemnej (załączając list do wymienianego towaru).            

REKLAMACJE TOWARÓW

1.    Sprzedający odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem za niezgodność towaru z umową sprzedaży w zakresie określonym przez przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz. 1176 ze zm.).

2.    Zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta może nastąpić w formie dowolnej (np. telefonicznie pod numerem 880 102 199, w tradycyjnej formie pisemnej na adres:

        Imagine24.pl
        40-748 Katowice
        ul.Fijewskiego 19 H,

 bądź pocztą elektroniczną na adres: sklep@imagine24.pl

3.    Sprzedający zaleca Konsumentowi, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, skorzystanie przy składaniu reklamacji z formularza reklamacji. Skorzystanie z formularza reklamacji w żadnym wypadku nie jest konieczne do rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego, jednak może przyczynić się do przyspieszenia procedury reklamacyjnej. 

4.    Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia przez Konsumenta.

5.    Reklamowany produkt odsyłać należy na adres:

      Imagine24.pl
      40-748 Katowice
      ul.Fijewskiego 19 H

6.    W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Konsumenta, Sprzedający doprowadza towar do stanu zgodnego z umową sprzedaży zgodnie z żądaniem Konsumenta poprzez nieodpłatną naprawę lub wymianę towaru na nowy. Jeśli wymiana lub naprawa narażałaby Konsumenta na znaczne niedogodności Sprzedający, zgodnie z treścią żądania Konsumenta, obniży cenę lub zwróci pełną należność za reklamowany towar.

7.    Klient będący Konsumentem może składać reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową przez okres 2 lat od dnia otrzymania towaru, jednak traci uprawnienia reklamacyjne z tego tytułu w przypadku jeśli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi o tym Sprzedającego.

8.    Sprzedający uprzejmie prosi Klienta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do reklamowanego produktu paragonu bądź faktury VAT, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia reklamacji.

9.    W przypadku umowy sprzedaży zawartej z Kupującym będącym Przedsiębiorcą, odpowiedzialność Sprzedającego wobec Kupującego z tytułu rękojmi jest wyłączona.

10. Otrzymane przez Kupujących towary objęte są gwarancją producenta bądź dystrybutora. Zakres gwarancji udzielonej przez producenta bądź dystrybutora określa dołączony do towaru dokument gwarancyjny.

11. Gwarancja, o której mowa powyżej w ust. 9, nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, przysługujących mu wobec Sprzedającego, w wypadku niezgodności towaru z umową sprzedaży, na podstawie przepisów ustawy wymienionej powyżej w ust. 1.

12. Sprzedający uprzejmie prosi, w przypadku sporządzenia przez przewoźnika bądź Pocztę Polską protokołu szkody, o zachowanie przez Klienta tego dokumentu, gdyż może to przyspieszyć rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedającego.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usługi zgodnie z polityką prywatości. Przeczytaj więcej.
X
X

KOSZYK


Brak produktów w koszyku
Google+
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usługi zgodnie z polityką prywatości. Przeczytaj więcej.